Опазваме зеленото богатство и дивеча!

На стопанството

Планирано ползване на недървесни горски продукти по ГСП на територията на ТП ДГС Места
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Места за 2024г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2023Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС МЕСТА
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Места за 2023г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Места за 2022г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2022Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС МЕСТА
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС МЕСТА
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Места за 2021.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Места за 2020.
Тръжен регламент за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина при ТП ДГС Места
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Места за 2019.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Места за 2018.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Места за 2017г.