Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Горска сертификация

СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Места
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели от територията на ДГС, в които е предвидено ползване на дървесина през 2022 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ към Критерий 1.8 от Националния стандарт за отговорно управление на горите в България
АНАЛИЗ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности.
АНАЛИЗ - Доклад от проведен Мониторинг в ТП ДГС Места през 2021 г.
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Места
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС-Места“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2021г.
Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда в ТП ДГС Места
Гори с висока консервационна стойност ТП ДГС Места
Резюме на ГСП на ТП "ДГС Места"
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Места“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Места
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Места
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни отТП „ДГС Места"
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Места
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС МЕСТА", в които е планирано да се извършва ползване на дървесинапрез 2020 г.
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Места срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности