Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Обявления

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР ПО ЧЛ. 215 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА,ДО

СДРУЖЕНИЕ НА ДЪРВОДОБИВНИТЕ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЮГОЗАПАД /СДДПЮ/

„БУЛПРОФОР“ – Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България

БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ГОРИ“

Сдружение с нестопанска цел „СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

„АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА“

„ФОРЕСТ БГ“ – Браншова организация на физически и юридически лица, извършващи дейности в горския сектор на България

Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЕЛЕТИ В БЪЛГАРИЯ“

АСОЦИАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ

„СВИЛОЦЕЛ“ АД

"КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ" АД

„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

„МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕАД

Сдружение с нестопанска цел „БЕЛАСИЦА – ОГРАЖДЕН“

"МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД

„МЕБЕЛФАБ“ АД

"СУНА - 2" ООД

"ВЕНЦИ-2003" ЕООД

"ВАСКОС" ЕООД

"ЕГРОЛЕС"ЕООД

„КЕДЪР ЛЕС“ ЕООД

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР ПО ЧЛ. 215 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА,

 

Уведомявам Ви, че във връзка с предстоящото провеждане на първа тръжна сесия от ЛФ 2024 година на 02.11.2023 г. /четвъртък/ от 10,00 ч. в залата на ЦУ на ЮЗДП ДП гр. Благоевград, с адрес гр. Благоевград, ул. „Зора“ № 18  ще се проведе работна среща с всички заинтересовани лица.

Работната среща ще се проведе с ръководството на Югозападно държавно предприятие и всички заинтересовани лица, осъществяващи дейност в държавни горски територии, при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на предстоящите начини на възлагане и продажба на количествата дървесина от годишния план за ползване на дървесина през 2024г., съгласно регламентираните видове процедури в Наредбата.
  2. Обсъждане на ценовата политика по отношение на дейностите за добив и продажба на дървесина, във връзка предстоящото провеждане на процедури от годишен план за ползване на дървесина през 2024г. 
  3. Дискусия по други въпроси, свързани с политиките и практиките в областта на възлагане изпълнението на дейности и ползването на дървесина в горски територии – държавна собственост.

След проведената работна среща ще бъде изготвен протокол.