Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Обявления

Продажбата на дърва за огрев за отоплителен сезон 2022 / 2023 г. на физически лица за лична употреба, без право на продажба от държавните горски територии на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Места”С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

Териториално поделение «Държавно горско стопанство Места», с. Места, уведомява всички заинтересовани лица на територията на община Банско, че стартира кампанията по осигуряване на дърва за огрев за местното население.

Продажбата на дърва за огрев за отоплителен сезон 2022 / 2023 г. на физически лица за лична употреба, без право на продажба от държавните горски територии на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Места” ще се извършва само на лица, включени в списъци, изготвени и предоставени от кмета на община Банско и от кметовете на населените места – с. Места, с. Осеново, с. Гостун, с. Филипово и гр. Добринище.

Жителите на община Банско, могат да закупят дърва за огрев по следните начини:

А/. стояща дървесина на корен по ценоразпис /по реда на чл. 71, ал. 1. т. 7 от НУРВИДГТ/, със следните утвърдени единични цени:

- иглолистни дърва за огрев на корен – 8,40 лв. /пространствен куб.м с ДДС.

- широколистни дърва за огрев на корен – 20,40 лв. /пространствен куб.м с ДДС.

Б/ По ценоразпис на дървесина от склад /по реда на чл. 71, ал. 1. т. 4 от НУРВИДГТ/, със следните утвърдени единични цени.

- иглолистни дърва за огрев от временен горски склад – 36,00 лв. /пространствен куб.м с ДДС.

 

 За ТП „ДГС Места" са определени следните длъжностни лица, които ще отговарят за цялостната организация по осигуряването на населението с дърва за огрев до края на 2022 г.:

- инж. Милена Петрова - зам. -директор, телефон за контакт: 0888696924;

- инж. Николай Топузов - ст. лесничей, телефон за контакт; 0887822598;

- инж. Кадри Туталъ - ст. лесничей, телефон за контакт: 0887764965.