Опазваме зеленото богатство и дивеча!

За Нас

Държавно горско стопанство „Места” е основано през 1937 г.

Разположено е по западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Релефът е типично планински.

Надморската височина е в границите от 650 до 1790 метра.

Хидрографската мрежа се очертава от река Места и нейните основни притоци Седрулска река, Осеновска река и Вищерица.

Общата площ на държавните горски територии е 10 964 ха, като над 50% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 91%.

Преобладават иглолистните гори от бял бор и по-рядко черен бор, смърч и ела.

Широколистните гори са от зимен дъб, бук, благун и други.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 21 095 куб.м.

На територията на ТП „ДГС Места” са обособени: дивечовъден участък „Родопи“ с площ 5363 ха и държавните ловностопански райони „Вищерица“ с площ 1816 ха и „Места“ с площ 5 123 ха.

Изградена е База за интензивно стопанисване на дивеча с площ 140,6 ха за елен лопатар и муфлон.

Фауната е представена от дива свиня, сърна, муфлон, елен лопатар, мечка, див заек, вълк, лисица, дива котка, златка и др.

Птичето царство включва глухар, яребица, планински кеклик, гривяк, гургулица, горски бекас, черен щъркел и др. 

Стопанството разполага с ловен дом „Вищерица“, в който има пет двойни стаи и една спалня, с общ капацитет за 12 души, трапезария, ловен кът с камина и трофейна зала.

За любителите на спортния риболов на разположение е микроязовир „Вищерица“.

На територията на стопанството се опазват две природни забележителности – скалните образувания Сватбата и Черната скала в района на с. Осеново

Адрес: с. Места, Община Банско

Област Благоевград

ул. „Иван Вазов“ № 6

тел.: 0889 393 987

dgs.mesta@abv.bg

https://dgs-mesta.uzdp.bg

Галерия