Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Горска сертификация

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС Места“
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС МЕСТА”
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС МЕСТА”
ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС МЕСТА“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ І. Общи
ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС КРЕСНА“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС КРЕСНА”
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС КРЕСНА”
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС КРЕСНА“
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС МЕСТА“
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МЕСТА” Места, Ноември
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС МЕСТА, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС МЕСТА“ през 2022 г.
СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Места
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели от територията на ДГС, в които е предвидено ползване на дървесина през 2022 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ към Критерий 1.8 от Националния стандарт за отговорно управление на горите в България
АНАЛИЗ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности.
АНАЛИЗ - Доклад от проведен Мониторинг в ТП ДГС Места през 2021 г.
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Места
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС-Места“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2021г.
Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда в ТП ДГС Места
Гори с висока консервационна стойност ТП ДГС Места
Резюме на ГСП на ТП "ДГС Места"
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Места“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Места
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Места
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни отТП „ДГС Места"
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Места
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС МЕСТА", в които е планирано да се извършва ползване на дървесинапрез 2020 г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Места срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности