Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС МЕСТА“

Държавно горско стопанство „Места” е основано през 1937 г.

Разположено е по западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Релефът е типично планински.

Надморската височина е в границите от 650 до 1790 метра.

Хидрографската мрежа се очертава от река Места и нейните основни притоци Седрулска река, Осеновска река и Вищерица.

Общата площ на държавните горски територии е 10 964 ха, като над 50% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 91%.

Преобладават иглолистните гори от бял бор и по-рядко черен бор, смърч и ела.

Широколистните гори са от зимен дъб, бук, благун и други.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 21 095 куб.м.

На територията на ТП „ДГС Места” са обособени: дивечовъден участък „Родопи“ с площ 5363 ха и държавните ловностопански райони „Вищерица“ с площ 1816 ха и „Места“ с площ 5 123 ха.

Изградена е База за интензивно стопанисване на дивеча с площ 140,6 ха за елен лопатар и муфлон.

Фауната е представена от дива свиня, сърна, муфлон, елен лопатар, мечка, див заек, вълк, лисица, дива котка, златка и др.

Птичето царство включва глухар, яребица, планински кеклик, гривяк, гургулица, горски бекас, черен щъркел и др. 

Стопанството разполага с ловен дом „Вищерица“, в който има пет двойни стаи и една спалня, с общ капацитет за 12 души, трапезария, ловен кът с камина и трофейна зала.

За любителите на спортния риболов на разположение е микроязовир „Вищерица“.

На територията на стопанството се опазват две природни забележителности – скалните образувания Сватбата и Черната скала в района на с. Осеново

Адрес: с. Места, Община Банско

Област Благоевград

ул. „Иван Вазов“ № 6

тел.: 0889 393 987

dgs.mesta@abv.bg

https://dgs-mesta.uzdp.bg

Виж още